Klimaatdoelstellingen van PwC gevalideerd door SBTi

  • SBTi-validatie bevestigt PwC's globale aanpak en planning om tegen 2030 klimaatneutraliteit te bereiken
  • PwC België heeft zich ertoe geëngageerd om zijn operaties en logistieke keten koolstofvrij te maken. Dat houdt in dat klanten op een andere manier zullen worden bediend, dat er flink wordt gesnoeid in het aantal zakenreizen en dat er meer koolstofvrije energie wordt ingezet
  • PwC België zal in zijn samenwerking met klanten – van strategie tot implementatie – rekening houden met de gevolgen van de klimaatverandering en andere ecologische, sociale en governance-criteria (ESG)
  • Als lid van BACA verbindt PwC België zich ertoe om zijn netwerk en ruime invloedssfeer in te zetten om klimaatinspanningen te ondersteunen en te versnellen in lijn met de ambities van het Klimaatakkoord van Parijs

Woensdag 8 september 2021 — Vandaag kondigt het PwC-netwerk aan dat zijn wetenschappelijk gebaseerde klimaatdoelstellingen werden gevalideerd en herbevestigt PwC het engagement om tegen 2030 klimaatneutraliteit te bereiken.

Het zogenaamde Science Based Targets initiative (SBTi) valideerde PwC's netwerkoverkoepelende doelstellingen om zijn uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 50% te verlagen in absolute termen en in vergelijking met het niveau in 2019. Dat streven kadert in de doelstelling om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 graad. Bovendien gaan de doelstellingen van PwC verder dan Scope-1 & -2-emissies en omvatten ze ook de ruimste indirecte Scope-3-emissies van PwC[1].

Met deze aanpak, die strookt met de hoogste ambities van SBTi, verbindt PwC zich ertoe om zijn manier van werken koolstofvrij te maken en de groei van zijn activiteiten los te koppelen van zijn uitstoot.

PwC's engagement omvat vier belangrijke pijlers:

  • Activiteiten: Als onderdeel van dit globale engagement zal het PwC-netwerk zijn uitstoot verminderen om te voldoen aan de klimaatdoelstelling om de opwarming te beperken tot 1,5 graad, met inbegrip van een reductie tegen 2030 van 50% voor Scope-1- en Scope-2-emissies en een absolute reductie van 50% voor uitstoot verbonden met zakenreizen in vergelijking met het niveau in 2019. Bovendien zal PwC zijn transitie naar 100% hernieuwbare stroom versnellen. En om zijn impact vandaag al te verkleinen zal PwC zijn uitstoot blijven compenseren via koolstofkredieten. Daarnaast ondernam PwC België bijkomende acties op dit vlak door zijn uitstoot door vliegtuigreizen enerzijds en de uitstoot van zijn vloot anderzijds (waaronder zowel privé- als beroepsverplaatsingen) voor de volle 100% te compenseren. PwC België compenseert 100% van de niet-hernieuwbare energie die gebruikt wordt in zijn gebouwen (gas en elektriciteit), en meer dan 90% van zijn energieverbruik is hernieuwbaar – met de doelstelling om tegen boekjaar 2022 tot 100% te gaan. Als onderdeel van de ruimere inspanningen introduceerde PwC België onlangs zijn nieuwe duurzamemobiliteitsstrategie: een beleid voor een groene autovloot, alternatieve transportopties en compensatieprogramma's. In het kader van Work@PwC Reimagined werd het hybride werken ingevoerd, waardoor de uitstoot van uitlaatgassen aanzienlijk kon worden teruggeschroefd aangezien er meer van thuis uit werd gewerkt.
  • Klanten: PwC blijft samenwerken met zijn klanten om hun inspanningen om een klimaatneutraletoekomst voor iedereen mogelijk te maken, te ondersteunen. Het vertrekt daarbij van wat de klanten nu al doen op het vlak van duurzaamheid en energietransitie. PwC zal in zijn werk met klanten – van strategie tot implementatie – rekening houden met de gevolgen van de klimaatverandering en andere ecologische, sociale en governance-criteria (ESG) en zich in alle domeinen van zijn dienstverlening laten leiden door wetenschappelijk onderbouwde klimaatanalyses.
  • Leveranciers: PwC zal samenwerken met enkele selecte leveranciers en ze aanmoedigen en ondersteunen in hun streven naar een emissievrije manier van werken. We verbinden ons ertoe dat onze globale leveranciers van goederen en diensten die samen goed zijn voor 50% van onze emissies hun eigen wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen zullen hebben ingevoerd om tegen 2025 hun ecologische voetafdruk te verkleinen.
  • Klimaatagenda: PwC zet zijn langdurige programma voor onderzoek en samenwerking met de bedrijfswereld, beleidsmakers en ngo's voort om sneller tot een emissievrije economie te komen. Daarnaast ondernam PwC België ook concrete actie om de klimaatverandering tegen te gaan: het ondertekende in februari 2021 de Belgian Alliance for Climate Action (BACA) Pledge. Als lid van BACA verbindt PwC België zich ertoe om zijn netwerk en ruime invloedssfeer in te zetten om klimaatinspanningen te ondersteunen en te versnellen in lijn met de ambities van het Klimaatakkoord van Parijs. Dat omvat onder andere het pleiten voor beleidsstandpunten die een klimaatneutrale toekomst in de kaart spelen en voor ondersteunende overheidsbeleidsmaatregelen en -doelstellingen die die emissieloze toekomst vóór of ten laatste tegen 2050 waarmaken.

Axel Smits, voorzitter van PwC België: "Klimaatverandering is een van de dringendste problemen waarmee onze planeet geconfronteerd wordt en PwC heeft een belangrijke rol te spelen in de transitie naar een duurzamere wereld. Net als onze klanten moeten we vertrouwensbanden opbouwen met onze stakeholders en duurzame resultaten afleveren – onze ecologische voetafdruk verkleinen is voor beide aspecten van essentieel belang. Door onze klanten te ondersteunen bij het omvormen van hun bedrijven naar klimaatneutrale ondernemingen erkennen we hoe belangrijk het is om onze eigen operationele klimaatimpact en onze Scope-3-emissies te verkleinen. In dat opzicht heeft PwC zich ertoe verbonden om zich te engageren voor de hoogste ambitievereisten van SBTi en zijn reductiedoelstelling voor Scope-3-emissies is volledig in lijn met de klimaatdoelstelling om de klimaatopwarming beperkt te houden tot 1,5 graad."

De uitstootniveaus van 2019 dienen als toetssteen en PwC zal geregeld en openlijk verslag uitbrengen over zijn vooruitgang op het vlak van zijn operationale doelstellingen. Tegelijk zal het vanaf 2023 diepgaander rapporteren over zijn broeikasgasemissies en daarbij gebruikmaken van de meetgegevens van het Wereld Economisch Forum en de International Business Council (IBC) en van de aanbevelingen van de World Business Council on Sustainable Development.

Lees hier meer over het engagement van PwC voor een klimaatneutrale toekomst.

Over SBTi: Het Science Based Targets initiative (SBTi) is een partnership tussen CDP, United Nations Global Compact, het World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WWF). Op basis van klimaatwetenschappelijke gegevens definieert en promoot het SBTi best practices voor het verminderen van emissies en het behalen van doelstellingen voor een emissieloze toekomst. Het geeft bedrijven die wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen hebben vastgelegd technische ondersteuning, stelt hun deskundige hulpmiddelen ter beschikking en brengt een team van experts samen waarop bedrijven een beroep kunnen doen voor een onafhankelijke evaluatie en validatie van hun doelstellingen.

 

[1]Scope-1-emissies zijn rechtstreekse broeikasgasemissies die afkomstig zijn van eigen bronnen of bronnen waar de organisatie zelf invloed op heeft; Scope-2-emissies zijn indirecte broeikasgasemissies die samenhangen met de aankoop van elektriciteit, stoom, warmte of koeling; Scope-3-emissies ten slotte zijn alle andere indirecte emissies uit activiteiten van de organisatie die afkomstig zijn van bronnen die de organisatie niet zelf bezit of waar ze zelf geen invloed op heeft.

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

U kan onze privacyverklaring hier bekijken: www.pwc.be/privacy-statement

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

Contact