Private Equity bedrijven erkennen belang van ESG op vlak van strategische waardecreatie; Belgische PE-bedrijven op weg naar hogere ESG-maturiteit

Private Equity bedrijven erkennen belang van ESG op vlak van strategische waardecreatie; Belgische PE-bedrijven op weg naar hogere ESG-maturiteit

PwC’s Private Equity Responsible Investment Survey

  • ESG komt steeds hoger op de agenda van raden van bestuur te staan, gezien wereldwijd 56% van de PE-bedrijven aangeeft dat dit onderwerp minstens één keer per jaar wordt besproken. In 2019 ging het nog om slechts 35% van de bedrijven. In België gaven slechts 22% van de respondenten aan dat ESG meer dan één keer per jaar wordt besproken op bestuursniveau.
  • Wereldwijd screent 72% van de PE-bedrijven systematisch de ESG-opportuniteiten en risico’s van targetbedrijven in de pre-acquisitiefase. Dit is slechts voor 35% van de Belgische PE bedrijven het geval.
  • Meer dan de helft van de respondenten (56%) heeft potentiële investeringen of deals afgewezen op basis van ESG overwegingen; in België gaat het om 39%.
  • De toenemende erkenning van de kansen op waardecreatie die voortvloeien uit de overgang naar duurzame bedrijfsvoering zal de ESG-beleggingsbenadering bij Belgische PE-bedrijven nog versterken

Dinsdag 22 Juni 2021 – De belang van milieu-, sociale en governance vraagstukken (ESG) komt steeds hoger op de bestuursagenda van PE-bedrijven te staan, hoewel er nog een kritischere blik nodig is voor de blootstelling aan klimaatrisico’s. Belgische PE-bedrijven tonen goede intenties, maar lopen achter in de implementatie van ESG maatregelen. PwC’s Private Equity Responsible Investment Survey 2021 is gebaseerd op een survey met 209 respondenten uit 35 landen en regio’s, waaronder 28 Belgische respondenten.

Uit de survey van 2021 blijkt dat, in vergelijking met de resultaten uit 2019, het aandeel respondenten dat aangeeft dat ESG-onderwerpen in bestuursvergaderingen meer dan één keer per jaar besproken worden is gestegen van 35% naar 56%. Ondanks het feit dat dit in België voor slechts één vierde (22%) van de respondenten geldt, beginnen ook hier ESG-criteria een prioriteit te worden voor PE-bedrijven. Zo heeft 26% van de ondervraagde Belgische PE-bedrijven de Principles for Responsible Investment, gesteund door de Verenigde Naties, overgenomen. Daarnaast overweegt nog eens 30% om dit binnen het jaar te doen (tegenover respectievelijk 68% en 17% op mondiaal niveau). Belgische PE-bedrijven realiseren zich dus dat ESG een echte business opportuniteit vertegenwoordigt, en lijken van plan om een inhaalslag te maken wat betreft de integratie van ESG-overwegingen in de gehele dealcyclus.

Story image

In domeinen waar ESG-kwesties al langere tijd op de agenda staan of gereguleerd zijn (bv. gezondheid en veiligheid op het werk, het voorkomen van omkoping en corruptie), is de kloof tussen het niveau van bezorgdheid en actie klein. Wat betreft kwesties die bedrijfsbepalend zullen worden na de pandemie (bijv. klimaatneutraliteit, klimaatrisico’s, biodiversiteit en de ethiek rond opkomende technologieën), is deze kloof echter nog een aandachtspunt voor investeringsmanagers en de raden van bestuur van PE-bedrijven.

Momenteel worden ESG factoren routinematig geëvalueerd bij het nemen van beslissingen omtrent investeringen. Wereldwijd screent 72% van de respondenten systematisch de kansen en risico’s op vlak van ESG in de pre-acquisitiefase. Meer dan de helft van de respondenten (56%) heeft al potentiële investeringen afgewezen of geweigerd om een overeenkomst aan te gaan op basis van ESG-overwegingen. In België gaat het respectievelijk over 35% en 39%.

Er zijn verschillende factoren die mogelijk bijdragen aan de achterstand van Belgische PE-bedrijven, vooral gelinkt aan de maturiteit van hun aanpak. Belgische PE-bedrijven hebben bijvoorbeeld de neiging om zich te concentreren op ESG-kwesties met een hoog materialiteitsniveau, terwijl in het buitenland ESG-kwesties met zowel een hoog als een gemiddeld materialiteitsniveau worden meegenomen in het beslissingsproces. De verfijning van de formele kwantitatieve methodologie zou ook een rol kunnen spelen, met name de mogelijkheid om ESG-prestaties te kwantificeren in het exitfase. Momenteel neemt 26% van de Belgische PE-bedrijven ESG-kwesties op in het exitprogramma, terwijl dit wereldwijd door 50% van de respondenten wordt gedaan. Een ander opvallend verschil is dat Belgische PE-bedrijven de neiging hebben om eerder verantwoordelijkheid te geven aan een commissie, in plaats van een specifieke partner of ESG-manager aan te stellen. Hieruit blijkt dat in België, dat niet alleen veel PE-bedrijven telt, maar ook vele family offices, de voorkeur wordt gegeven aan gedeelde verantwoordelijkheid voor dit nieuwe gebied waarvan het belang duidelijk aan het groeien is.

We zien dat in de bestuurskamer, de focus bij ESG verschuift van compliance naar waardecreatie. Belgische PE-bedrijven erkennen duidelijk dat grote ESG-risico’s verbonden aan targetbedrijven ertoe kunnen leiden dat een overname afspringt, of kan zorgen voor een aanzienlijke daling in waarde,” zegt Philippe Estas, Partner en Private Equity Lead bij PwC België. “Aangezien de technieken voor het beoordelen van ESG gerelateerde informatie en het beoordelen van materialiteit beter worden, verwachten we dat ook de pre-investment screening zal toenemen, net als de bereidheid om af te stappen van een transactie omwille van ESG-overwegingen. Naarmate de methodologieën geavanceerder worden, worden ESG-kwesties ook steeds vaker opgenomen in actieplannen in de holdingfase, wat helpt waarde te beschermen en te creëren. Één en ander toont het belang aan van het incorporeren van ESG binnen de bedrijfscultuur om zo de waarde bij exit te maximaliseren.”

Het brede scala en de complexiteit van ESG factoren is een andere uitdaging voor PE-bedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat iets meer dan de helft van de Belgische PE-bedrijven investeringsteams traint op het gebied van ESG en verantwoord beleggen (op ad hoc basis), terwijl slechts 21% van de Belgische respondenten een toegewijd ESG/verantwoord investeringsteam heeft. Dit kan een belemmering vormen bij het evalueren en gebruiken van die ESG-gegevens die door investeringsteams worden verzameld.

"Vandaag verwachten stakeholders van bedrijven dat ze begrijpen welke impact ze hebben op de maatschappij, en dat ze daar een bijdrage aan leveren, op basis van een duidelijke roadmap en actieplan," legt Reinout De Clercq uit, Director en duurzaamheidsexpert bij PwC België. "Het aanwerven van het juiste talent is daarbij van cruciaal belang. Om het volledige potentieel van een investering in te schatten, de ESG-prestaties in de holdingfase met succes op te volgen en dat potentieel ten volle te realiseren, is een bijkomende ESG-opleiding van de leden van het investeringscomité en het investeringsteam nodig. Er moet ook worden gewerkt aan het delen van best practices tussen portefeuillebedrijven, zodat er synergiën ontstaan in de manier waarop kennis op vlak van ESG wordt opgebouwd en gedeeld binnen het ecosysteem - niet alleen verticaal vanuit het PE-bedrijf, maar ook horizontaal vanuit andere spelers in de sector die voor vergelijkbare uitdagingen hebben gestaan. Dit betekent dat specifieke ESG-expertise moet worden aangeworven en dat de kracht van meer diverse teams - in termen van geslacht, etniciteit en leeftijd, maar ook sociaaleconomische achtergrond en opleiding - moet worden ontsloten om echt waarde te leveren aan alle belanghebbenden."

 

Over PwC’s Private Equity Responsible Investment Survey

De Global Private Equity Responsible Investment Survey peilt naar de mening over verantwoord beleggen onder vennoten in private equity bedrijven. Dit jaar hebben 209 ondernemingen uit 35 landen geantwoord. 28 respondenten waren Belgisch of hebben een Belgische voetafdruk. Wereldwijd waren 198 respondenten algemene vennoten en 41 commanditaire vennoten (respectievelijk 22 en 14 voor de 28 Belgische respondenten). Globaal gezien waren 30 respondenten zowel algemeen vennoot als commanditaire vennoot. De overgrote meerderheid (81%) kwam uit Europa. Wij denken dat dit komt doordat Europese bedrijven de afgelopen jaren hun strategieën en beleggingsactiviteiten hebben aangepast aan de EU-regelgeving die een degelijke ESG-transparantie over de hele breedte van het financiële dienstenlandschap vereist. Dit niveau van adoptie en aanpassing wordt weerspiegeld in de bevindingen van het onderzoek.

PwC voerde het onderzoek in 2020 uit via een online vragenlijst. Om de maturiteit van verantwoord beleggen in beide groepen belanghebbenden te peilen, hebben we commanditaire vennoten en algemene vennoten samen ondervraagd. In de enquête werden vergelijkbare vragen gesteld als in eerdere enquêtes, om een vergelijking in de tijd mogelijk te maken. De survey bevatte ook vragen over nieuwe thematische gebieden, zoals duurzame waardecreatie. PwC's Private Equity Responsible Investment Survey 2021 is de vijfde editie van de enquête, na eerdere edities in 2019, 2016, 2015 en 2013. Eerdere edities zijn hier te vinden: www.pwc.com/responsibleinvestment

 

Lees PwC's Private Equity Responsible Investment Surveyvoor meer informatie.

 

Contact

Erik Oosthuizen

[email protected]
​0474 56 42 76

www.pwc.com

 

 

 

Over PwC België

Building trust and delivering sustained outcomes

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen – dat is ons doel. PwC firma's vormen een netwerk van firma's in 151 landen met meer dan 364.000 medewerkers die zich engageren tot het leveren van kwaliteit in audit-, fiscale en adviesdiensten. Laat ons weten wat u belangrijk vindt en lees meer over ons op www.pwc.com.

'PwC' verwijst naar het PwC-netwerk en/of een of meer firma’s die er deel van uitmaken. Elke firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Zie www.pwc.com/structure voor meer gedetailleerde informatie hierover.

© 2023 PwC. Alle rechten voorbehouden.

 

PwC België
Culliganlaan 5
1831 Diegem